Pin: Password:
L2 Essential Skills Wales in Information and Communication Technology

This learning programme provides basic ICT skills for all learners beginning a profession in the motor industry.

The qualification covers the basic ICT requirements for the motor industry:

  • Make selections based upon judgments of relevance and quality 
  • Enter and bring together information using formats that help development 
  • Develop the presentation so that it is accurate and clear, so that it is presented consistently 
  • Take account of the views of others to guide refinements

The qualification is assessed by portfolio.

For further information and advice you can contact an IMI approved centre.

 


Cyf. y Cymhwyster: SHC Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Lefel 2

 

Mae'r rhaglen ddysgu hon yn darparu sgiliau TGCh sylfaenol i bob dysgwr sy'n cychwyn proffesiwn yn y diwydiant moduron.

Mae'r cymhwyster yn ymdrin â'r gofynion TGCh sylfaenol ar gyfer y diwydiant moduron:

  • Gwneud dewisiadau wedi'u seilio ar eich barn ynghylch ansawdd a pherthnasedd
  • Mewnbynnu'r wybodaeth a'i chasglu ynghyd gan ddefnyddio fformatau sy'n helpu datblygiad
  • Datblygu'r cyflwyniad fel ei fod yn gywir ac eglur, ac felly'n rhedeg yn esmwyth
  • Cymryd i ystyriaeth farn pobl eraill er mwyn ei addasu a'i wella

Asesir y cymhwyster yn ôl y portffolio.

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor, gallwch gysylltu ag un o ganolfannau cymeradwy IMI.

 


View this qualification on the Register of Regulated Qualifications